Septintasis etapas online dating Free ageplay cams


10-Jun-2017 20:30

septintasis etapas online dating-40

Free webcam chat black women

Bendru susitarimu Šalys gali sukurti elektronines FLEGT licencijų išdavimo, perdavimo ir priėmimo sistemas. Licencijos techninės specifikacijos nustatytos IV priede. FLEGT licencijų išdavimo procedūra nustatyta V priede.9 straipsnis Pažeidimai Šalys informuoja viena kitą, jei įtaria arba jei gauna įrodymų apie bet kokį vengimą taikyti FLEGT licencijavimo sistemą arba su ja susijusius pažeidimus, įskaitant: 10 straipsnis Indonezijos MTUS ir kitų priemonių taikymas 1.Šiuo tikslu JĮK privalo išnagrinėti visas galimybes užtikrinti veiksmingą šio Susitarimo įgyvendinimą. Jei JĮK nepajėgia per du mėnesius išspręsti ginčo, Šalys gali kartu prašyti trečiosios šalies geranoriškos pagalbos ar tarpininkavimo. Jei ginčo nepavyksta išspręsti 3 dalyje nustatyta tvarka, bet kuri iš Šalių gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro paskyrimą; tuomet kita Šalis per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pirmojo arbitro paskyrimo turi paskirti antrąjį arbitrą. Jei šalys sutinka su rekomendacija, jos ją patvirtina pagal savo vidaus tvarką. Visi pakeitimai, kuriuos minėtu būdu patvirtina Šalys, įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą, dieną. Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Šalys raštu praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų atitinkamų procedūrų užbaigimą, dieną. Pranešimas diplomatiniais kanalais teikiamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriui ir Indonezijos Respublikos Užsienio reikalų ministrui. Šis Susitarimas sudaromas penkerių metų laikotarpiui. Po to jis pratęsiamas dar penkeriems metams, nebent, likus ne mažiau kaip dvylikai mėnesių iki Susitarimo galiojimo pabaigos, viena Šalis atsisako jį pratęsti, apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai.Per du mėnesius nuo antrojo arbitro paskyrimo Šalys kartu paskiria trečiąjį arbitrą. Arbitrų sprendimai priimami balsų dauguma per šešis mėnesius nuo trečiojo arbitro paskyrimo dienos. Arbitro sprendimas Šalims privalomas ir neskundžiamas. Susitarimas baigiamas taikyti praėjus dvylikai mėnesių nuo tokio pranešimo dienos.

septintasis etapas online dating-17

69dating blogspot com

septintasis etapas online dating-79

edinica online dating

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece. V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Indonezija reguliariai konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis dėl šio Susitarimo įgyvendinimo, ir šiuo klausimu skatina taikyti atitinkamas konsultacijų strategijas, metodus ir programas. Sąjunga šio Susitarimo įgyvendinimo klausimais reguliariai konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis, atsižvelgdama į įsipareigojimus pagal 1998 m.

Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvenciją). Norėdamos kuo labiau sumažinti galimą neigiamą Susitarimo poveikį Šalys susitaria siekti geriau suprasti jo poveikį medienos pramonei ir poveikį atitinkamuose nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose aprašytų senųjų vietos gyventojų bei vietos bendruomenių, kurioms gali būti daromas įtaka, gyvensenai. Šalys stebi šio Susitarimo poveikį šioms bendruomenėms ir kitiems 1 dalyje nustatytiems dalyviams, kartu imdamosi pagrįstų priemonių, kad sušvelnintų bet kokį neigiamą poveikį. JĮK renkasi ne rečiau kaip kartą per metus Šalių iš anksto sutartą dieną ir nagrinėja iš anksto sutartą darbotvarkę.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Naudodamasi Indonezijos MTUS Indonezija tikrina ne į Sąjungos rinkas eksportuojamos medienos ir vidaus rinkoje parduodamos medienos teisėtumą ir siekia patikrinti, ar medienos produktų importas teisėtas, pasinaudodama, kai įmanoma, šiam Susitarimui įgyvendinti sukurta sistema. Remdama šias pastangas Europos Sąjunga skatina naudoti pirmiau minėtą sistemą prekybos kitose tarptautinėse rinkose ir su trečiosiomis šalimis atveju. Sąjunga įgyvendina priemones, skirtas užkirsti kelią pateikti Sąjungos rinkai neteisėtai nukirstą medieną ir iš jos pagamintus produktus.Bílý tygr / White Tiger Bílý žár / White Heat Bimboland Bio Ráj / Nuovo Cinema Paradiso Bio-Dóm / Bio-Dome Birdman Birdy Bistro / Diner Bitevní loď / Battleship Bitva o Británii / Bitva o Anglii / Battle of Britain Bitva o Hill 60 / Beneath Hill 60 Bitva o Los Angeles / Battle of Los Angeles Bitva o Midway / Midway Bitva o ostrov Saipan / Taiheiyou no kiseki: Fokkusu...… continue reading »


Read more

Despite the wealth of digital tools that allow people to search for potential partners, and even as one-in-ten Americans are now using one of the many online dating platforms, the vast majority of relationships still begin offline.… continue reading »


Read more

Auctions Banner Exchange Chat Classifieds Directories Forums Ftp Sites Humor Live streaming Mailing Lists News Groups Online Receivers Other Resources Pictures Podcast Police Scanners * Radio Gateways Social Networks Sounds Tutorials Video Web Cams Web Rings Web SDR The DXZone is the largest human created and maintained library of web sites dedicated to Amateur Radio, currently lists 20.000 links organized into 600 categories and subcategories.… continue reading »


Read more

But if you fancy cantaloupe or honeydew, watermelon even, then welcome to your wet dreams!… continue reading »


Read more

Cam Dudes is the ultimate place to experience male cam chat on the internet.… continue reading »


Read more

An added bonus is easy access to the website and the bp Magazine – one of THE BEST bipolar disorder information resources available!… continue reading »


Read more

Women in Russia are more interested in your warm heart and great personality, not your money.… continue reading »


Read more

Utilize sempre que precisar, em qualquer lugar do Brasil comcobertura Vivo*.… continue reading »


Read more